Termeni și confidențialitate

Standardy ochrony danych osobowych w FM WORLD Distribution

FM WORLD DISTRIBUTION DBA O TWOJĄ PRYWATNOŚĆ I TWOJE DANE OSOBOWE

FM WORLD Distribution chroni prywatność Partnerów Biznesowych (Dystrybutorów). Przede wszystkim przestrzegamy stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, a także chronimy Twoje dane od strony technicznej. Dajemy Ci możliwość zmiany i aktualizacji Twoich danych osobowych w każdym czasie, a ponadto służymy Ci poradami i wyjaśnieniami. FM WORLD Distribution nie przekazuje danych Partnerów Biznesowych podmiotom do tego nieuprawnionym. Dane osobowe przechowywane są na serwerach oraz w miejscach odpowiednio zabezpieczonych, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.

Pracownicy FM WORLD Distribution uczestniczą w szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym, a w firmie obowiązują Polityka Bezpieczeństwa oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym, mające na celu podniesienie bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas danych. Niniejsza Polityka Prywatności ma za zadanie pomóc Ci zrozumieć, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe. FM WORLD Distribution przetwarza dane osobowe przekazane dobrowolnie przez Partnerów w celu umożliwienia im pełnej i efektywnej komunikacji z innymi Partnerami, wykonania łączących Partnera z FM WORLD Distribution umów, umożliwienia dokonywania zakupów i organizacji Sieci Partnerów, dokonywanie rozliczeń finansowych i dokumentację operacji gospodarczych, naliczanie punktów, rabatów i wynagrodzeń, promowania najbardziej aktywnych Partnerów i realizacji programów motywacyjnych.

DZIAŁAMY ZGODNIE Z PRAWEM

FM WORLD Distribution dba o bezpieczeństwo danych osobowych, w szczególności chroni je przed dostępem osób nieupoważnionych. Ponadto FM WORLD Distribution zapewnia realizację uprawnień wynikających z:

  • ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922),
  • ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1030),
  • rozporządzenia z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024).

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wynikających z przepisów prawa, w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy, kto poda swoje dane osobowe podczas rejestracji, ma umożliwiony dostęp do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania, w tym uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów obowiązującego prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Wszelkie pytania dotyczące polityki prywatności czy ochrony danych osobowych możesz kierować do Działu Reklamacji FM WORLD Distribution na adres e-mail: complaints@distribution.fmworld.com. FM WORLD Distribution spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą przy ul. Żmigrodzkiej 247 we Wrocławiu jest administratorem bazy danych, w której znajdują się dane osobowe Partnerów, którzy zawarli Umowę Partnerską z FM WORLD Distribution, zaś FM GROUP World Artur Trawiński spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej 247 jest administratorem bazy danych, w której znajdują się dane osobowe wszystkich zarejestrowanych Członków Klubu FM WORLD.

Zbiór danych osobowych prowadzony przez FM WORLD Distribution został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i został wpisany do rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem […], natomiast zbiór danych osobowych prowadzony przez FM GROUP World został zgłoszony pod numerem 095273.

LOGIN I HASŁO

FM WORLD Distribution stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Partner powinien utrzymać w poufności swoje dane w postaci hasła i loginu. Dla większego bezpieczeństwa korzystaj z hasła, które nie będzie łatwe do zgadnięcia, czyli nie powinny to być m.in. data urodzin, numer PESEL lub numer telefonu.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, takim jak organy wymiaru sprawiedliwości, urzędy skarbowe itp. Dodatkowo, w wypadkach przewidzianych w Umowie Partnerskiej i Regulaminie Członka Klubu WORLD, dane osobowe mogą być udostępniane innym Członkom Klubu FM WORLD lub innym podmiotom tam wskazanym.

METODY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

FM WORLD Distribution ze starannością dobiera i stosuje środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę danych osobowych przed ich niezgodnym z prawem przetwarzaniem. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe. FM WORLD Distribution prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

PLIKI COOKIE

Pliki cookie są to informacje tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane w Twoim komputerze. Technologia ta umożliwia pozostawienie wybranych informacji o stronie www.distribution.fmworld.com w Twojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie ze strony FM WORLD Distribution lub jakiejkolwiek innej strony, możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby każdorazowo otrzymywać informacje o pliku cookie i mieć możliwość decydowania o jego przyjęciu bądź odrzuceniu. Przeglądarki internetowe umożliwiają blokowanie plików typu cookie. Aby zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować pliki Cookie, możesz skorzystać z rad oferowanych przez najpopularniejsze przeglądarki:

  • Mozilla Firefox
  • Internet Explorer
  • Opera
  • Google Chrome